o nás | projekty | správne orgány | kontakt | linky
> menu <
aktivity
fotogaléria
Výber z aktivít Menorah v roku 2007

Rok 2007 bol pre N.f. židovského kultúrneho dedičstva veľmi aktívnym rokom, pretože sme sa priamou alebo nepriamou formou zapojili do prípravy mnohých úspešných podujatí. V rámci vzdelávacích aktivít sme opäť spoluorganizovali prednášky na Židovskej náboženskej obci v Bratislave s prednášajúcimi: rabínom Dr Andrew Goldstein (Londýn) a Julianom Volojom (New York). Každoročná oslava sviatku Pesach (sederová večera) sa uskutočnila s našim prispením 3. apríla 2007.

Zahájili sme distribúciu reprezentatívnej knižnej monografie o synagogálnej architektúre na Slovensku autora Dr. Maroša Borského „Synagogue Architecture in Slovakia: A Memorial Landscape of a Lost Community“ (ISBN 978-80-969720-0-5). Táto 150-stranová publikácia v anglickom jazyku je prvou svojho druhu na Slovensku a teší sa mimoriadnej pozornosti aj v zahraničí. Finančne sme podporili vydanie publikácie historika Martina Lupča „Židovská minorita v dejinách Slovenska a Vranovského okresu ( ISBN: 80-969820-3-5). Knižná publikácia vydaná mestským úradom Vranov nad Topľou mapuje dejiny židov Vranova a východného Slovenska.

N. f. Menorah bol zadávateľom mikroprojektu spracovania fotografického fondu „Šiesty prápor“. Vzácny fotoarchív veliteľa partizánskej židovskej jednotky Alexandra Bachnára spracoval kurátor Múzea židovskej kultúry, Dr. Martin Korčok. Budeme ho archivovať pre budúce vedecké využitie.

V rámci spolupráce s Židovskou náboženskou obcou Bratislava sme spolu založili odborné pracovisko Slovenské centrum židovského kultúrneho dedičstva, ktorého riadením bol poverený Dr. Maroš Borský. Poslaním pracoviska je výskum, ochrana a propagácia židovského kultúrneho dedičstva na Slovensku. Centrum sa uviedlo prípravou fotografickej výstavy „Architektúra synagóg na Slovensku“, ktorú sme usporiadali spolu s Múzeom židovskej kultúry v hlavnej budove Slovenského národného múzea. Výstavu sme otvorili 2. septembra 2007 v Európsky deň židovskej kultúry pod patronátom ministra kultúry Mareka Maďariča. Na otvorení výstavy a inaugurácii projektu sa okrem ministra kultúry zúčastnil aj podpredseda vlády Dušan Čaplovič, poprední zástupcovia verejných inštitúcií, židovskej komunity a zahraničných zastupiteľských úradov. Po úspešnom uvedení bola v októbri výstava inštalovaná v Múzeu SNR v Myjave a pripravujeme aj jej uvedenie v Košiciach.

Hlavnou aktivitou Menorah bola realizácia projektu Slovenská cesta židovského kultúrneho dedičstva, ktorú zabezpečuje Slovenské centrum židovského kultúrneho dedičstva. Výstava fotografií bola sprievodným podujatím projektu kultúrnej cesty, ktorú od začiatku roku 2007 realizujeme na Slovensku. V rámci vernisáže výstavy, inaugurovali čestní hostia prvé dve identifikačné tabule z mosadzného kovu, ktoré postupne inštalujeme na pamiatky židovského kultúrneho dedičstva. Tabule sme umiestnili na objekty synagógy na Heydukovej ulici v Bratislave a bývalej synagógy v Šamoríne. V priebehu roku 2008 bude tretia tabuľa inštalovaná v objekte Múzea židovskej kultúry v Bratislava a pripravujeme výrobu ďalších trinástich tabúl a ich postupné umiestnenie na pamiatky židovského kultúrneho dedičstva na Slovensku. Na propagáciu kultúrnej cesty a do nej zapojených objektov sme pripravili a nechali vytlačiť tri druhy propagačných letákov.

V priebehu roku sa pracovníci Centra venovali dokumentácii židovských pamiatok (školských stavieb, cintorínov, pamätníkov holokaustu), ktoré sme postupne pridávali do online databázy Centra na webovej stránke www.slovak-jewish-heritage.org. V rámci projektu poskytli odborné konzultácie pri rekonštrukcii synagógy a domu smútku v Bratislave, synagóg v Bardejove, Šamoríne a Stupave.

Výber z aktivít Menorah v roku 2006

Činnosť N.f.židovského kultúrneho dedičstva – Menorah v roku 2006 nadviazala na predchádzajúce aktivity a rozvíjala ich. Vďaka nadviazaniu spolupráce s rabínom Dr. Andrewom Goldsteinom z Londýna sme mohli rozšíriť religiózno–kultúrne aktivity o jeho semináre, ako aj o semináre rabínky Kathleen de Magtige-Middleton, tiež z Londýna, a rabína Dr. Tomáša Kučeru z Mníchova k rôznym témam. Usporiadali sme aj sederový večer pre mladých ľudí pri príležitosti sviatku Pesach.

Opäť sme sa podieľali na prípravách a organizácii Európskeho dňa židovskej kultúry v Bratislave a Košiciach. Dokumentačný projekt synagogálnej architektúry na Slovensku „Synagoga Slovaca“ úspešne vstúpil do svojej záverečnej etapy. Popri doplnkovom archívnom výskume a fotodokumentácii, sme podporili zverejnenie výstupov projektu na webovej adrese www.slovak-jewish-heritage.org. Táto online databáza židovských pamiatok na Slovensku je voľne prístupná. Ide o často navštevované vzdelávacie médium, o ktoré patrí ku najkvalitnejším vo svojej kategórii v Európe.

Zároveň sme podporili prípravu vydania monografickej knižnej publikácie o synagógach na Slovensku. V priebehu roku 2006 sme pripravili predbežný grafický layout, ktorý prechádzal korekciami a predtlačovými úpravami.
Výber z aktivít Menorah v roku 2005

Činnosť N.f. židovského kultúrneho dedičstva – Menorah v roku 2005 pokračovala v aktivitách začatých v predchádzajúcich obdobiach. Sústredila sa najmä na prípravu, organizáciu a finančnú podporu vzdelávacích aktivít ako aj realizáciu rôznych projektov zameraných na zachovanie židovských kultúrnych pamiatok na Slovensku v spolupráci s inými organizáciami podobného zamerania na Slovensku ako aj v zahraničí.

Išlo o vzdelávacie a religiózno-kultúrne aktivity ako prednášky na Židovskej obci v Bratislave, prednášku Maroša Borského v Múzeu v Kittsee, podporu pre Európsky deň židovskej kultúry v spolupráci s B´nai Brith alebo vzájomnú návštevu členov Chavury z Bratislavy a členov Židovskej liberálnej obce v Amsterdame.

V rámci podpory publikačných aktivít prispela Menorah na vydanie zborníku Ústavu architektúry „Synagoga Slovaca“ ako aj na propagačný leták SNM – Židovského múzea „Chatam Sofer“. Podporila aj obnovu židovských pamiatok napr. synagógy v Bratislave a Stupave. Dlhodobo podporuje aj výskumný projekt „Synagoga Slovaca“ zameraný na zdokumentovanie synagóg na Slovensku.

Zaujímavou súčasťou činnosti bola aj podpora dokumentačného projektu Centropa, zameraného na „zaznamenávanie“ spomienok a životných príbehov slovenských Židov, ktorí prežili šoa, ktorý koordinuje kurátor SNM – Múzea židovskej kultúry, Dr. Martin Korčok.
Copyright 2001 - 2008 Menorah